شمـاره :   ۸۰۸۰

تاریــخ : ۰۵/۱۲/۱۴۰۲

مدیران محترم عامل واحدهای تولیدکننده لوله و پروفیل فولادی

 

باسلام و احترام، تصویر نامه شماره ۱۶۰۳۶مورخ  ۵/۱۲/۱۴۰۲ اتاق بازرگانی تهران و
پیرو نشست مورخ ۱۱بهمن ماه ۱۴۰۲ حوزه دادستانی تهران در خصوص رفع مشکلات ناشی از اجرای مواد ۳۸ و ۴۷ قانون تأمین اجتماعی توسط بازرسان تأمین اجتماعی و کارفرمایان، جهت استحضار ایفاد می گردد.

با سپاس

آنوش رحام