متن قانون بودجه را در لینک زیر مشاهده فرمایید

۹۰۰۱