برای مشاهده فرمها روی لینکهای زیر کلیک کنید:

 

نامه اتاق بازرگانی ایران

نامه ستاد بزرگداشت دهه تولید و تجارت

شیوه نامه دهه تولید و تجارت

پرسشنامه انتخاب جوان کارآفرین ملی_۲۴۰۴۰۹_۱۳۱۳۰۸

فرم اطلاعات واحد نمونه۱۴۰۳

فرم پرسشنامه واحدهای معدنی نمونه و پیشکسوت ۱۴۰۳

فرم خام اکسل امتیاز دهی ۱۴۰۳

فرم طرح ۳۷۸۹۳

فرم واحد صنعتی نمونه ۱۴۰۳

فرمول امتیاز واحدهای صنعتی نمونه ۱۴۰۳