عصر اقتصاد در ویژه نامه هفته دولت نوشت:

 

امیرحسین کاوه در یکی از برنامه های «روی خط بازار » مردادماه جاری رادیو اقتصاد با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار فولاد باید
به سرعت تشکیل و آغاز به کار کند، افزود:
با توجه به اینکه بازار فولاد کشور بازار رها شده ای است و نظارتی بر روی بازار این محصول مهم هنگام کاهش و یا افزایش
قیمت صورت نم یگیرد مصرف کننده نهایی همواره دچار زیان می شود. وی با اشاره به اینکه متاسفانه طی ۱۰ روز گذشته
بازار فولاد متلاطم بوده و هر کیلو فولاد بیش از ۴۰۰ تومان افزایش قیمت پیدا کرده است، اظهار داشت: علت گرانی این
محصول استراتژیک در بورس کالا افزایش قیمت جهانی اعام شده و این در حالیست که هنگام کاهش قیمت فولاد در بازارهای
جهانی بورس کالا از این قیمت جهانی تبعیت نکرده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه در ایران ت نها زمانی که قیمت های جهانی افزایش پیدا می کند به قیمت
فولاد در داخل کشور اضافه م یشود، ادامه داد: طی ۱۰ روز گذشته هیچ کدام از نهاده های تولید فولاد در ایران افزایش قیمت
نداشته تا فولاد گران شود و رکود تورمی دوباره به وجود آید. وی با تاکید بر اینکه طی ۱۰ روز گذشته دستمزد کارکنان، قیمت
انرژی و سنگ آهن افزایش نیافته بنابراین کمیته نظارت بر بازار و تنظیم بازار فولاد باید تشکیل شود و بر مسئله افزایش قیمت
فولاد در داخل کشور نظارت داشته باشد، گفت: اسفند ماه سال گذشته کاهش تعرفه واردات ورق فولادی به تصویب کمیته ماده
یک رسیده، اما متاسفانه در هیئت دولت متوقف شده بر این اساس از مهمترین اولویت هایی که باید به سرعت در دستور کار
قرار گیرد اباغ کاهش تعرفه واردات فولاد بوده که باید از سوی گمرکات اعمال شود تا آرامش به بازار فولاد برگردد.
دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با اشاره به اینکه افزایش قیمت فولاد به دلیل افزایش تقاضا
صورت نگرفته رکود تشدید می شود ومصرف کنندگان نهایی ضرر م یکنند، افزود: احتمال خطر بیشتر اینست که پس از
خرید تولیدکنندگان پائین دستی، دوباره قیمت فولاد با کاهش روبرو شده و زیان مضاعفی به این تولیدکنندگان پائین دستی
وارد شود. وی اظهار داشت: مسئولان و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت طی روز گذشته در جلس های که با حضور هیئت
مدیره سندیکای فولاد برگزار شد به فولادساز اصلی کشور یعنی فولاد مبارکه اعام کردند که باید فولاد به بازار عرضه کنند.
کاوه در ادامه بیان داشت: مسئولان فولاد مبارکه در برابر این درخواست مسئولان وزارت مورد نظر اعام کردند که در حال حاضر
توان تامین نیاز بازار از سوی این بخش در ضخام تهای مورد نظر فولاد وجود ندارد بنابراین باید تعرفه واردات کاهش یابد.
موضوع دامپینگ فولاد در کشور که از سوی یک شرکت خصولتی صورت گرفته منجر شده تا دودش به چشم فولاد کشور برود
به طوری که سال گذشته مقدار زیادی از فولاد با وجود نیاز داخلی به کشورهای دیگر با قیمت های پائین صادر شده و شکایت
شرک تهای اروپایی از ایران و دو کشور دیگر به علت انجام صادرات دامپینگی فولاد را به دنبال داشته است.
دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران با تاکید بر اینکه انجام صادرات دامپینگی فولاد صادرات فولاد کشور
را طی پنج سال آینده با مشکل مواجه م یکند، افزود: همزمان با شکایت شرکت های اروپایی از ایران به علت صادرات فولاد
با قیمت پائین به اروپا، سندیکای فولاد کشور هم شکایتی به شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده که
فولاد به تولیدکنندگان داخلی گران عرضه شده است. وی با بیان اینکه صادرات ارزان فولاد و عرضه گران و همزمان آن در کشور
موید نبود ستاد تنظیم بازار فولاد است، خاطرنشان کرد: هم اکنون قیم تهای فروش داخلی گران تر از قیم تهای جهانی و
حتی قیمت صادراتی به کشورهای دیگر بوده و این در حالیست که صادرات مورد نظر خام بوده و این موضوع صادرات مواد
تکمیلی را با کاهش روبرو کرده است.
کاوه در پایان یادآور شد: هم اکنون مسئولانی که نسبت به صادرات ارزان اقدام کردند متاسفانه پاسخگو نیستند در حالی که
فولاد گرانتر به کشور وارد شده و در این راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت باید تنبیه مناسبی برای صادر کنندگان ارزان قیمت
فولاد در نظر بگیرد.