• اتمام حجت وزیر صنعت با کسانی که مخل روند بهبود وضعیت صنعت هستند.
  • امیدواریم به شعارهای امیدوارکننده هرچه سریعتر جامه عمل بپوشانند.
  • امید آنکه اتاق بازرگانی ایران بعنوان تشکل تشکلها با پیگیری مستمر و ارائه راهکار بتواند در روند رسیدن به اهداف فوق تسریع نماید.