امید آنکه اتاق بازرگانی ایران بعنوان تشکل تشکلها با پیگیری مستمر و ارائه راهکار بتواند در روند رسیدن به اهداف فوق تسریع نماید.

 

 

امیدواریم به شعارهای امیدوارکننده هرچه سریعتر جامه عمل بپوشانند.

 

 

اتمام حجت وزیر صنعت با کسانی که مخل روند بهبود وضعیت صنعت هستند.

 

.