منتخب ویژه نامه سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران - عباس هنجنی باقری کارشناس بررسی های اقتصادی سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران tvtd.ir طراحی روزنامه 09124197376 مدیرهنری طراحی پوستر