بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور

شماره ۲۰۰.۹۷.۲ مورخ ۲۶فروردین ۱۳۹۷

مخاطبین/ ذینفعان : ادارات کل امور مالیاتی

مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم

موضوع : تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

نظر به اهمیت تحقق بموقع درآمدهای مالیاتی، رعایت اصل عدم تمرکز و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم مالیاتی، هم چنین به منظور تسریع در امر وصول مالیات و پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰.۹۵.۴۲ مورخ ۱۳۹۵.۷.۷، بدین وسیله اختیارات قانونی موضوع مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۴.۴.۳۱ ، در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش مقرر در قانون یادشده و قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت قوانین مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض می گردد.

تذکرات:
۱-بخشودگی جرایم قابل بخشش سال یا سال های مورد درخواست مودیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال یا سال ها می باشد.

۲_ در مواردی که مودی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون یادشده می باشد ضروری است ابتدا مبلغ مذکور از جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به همان سال یا سایر سنوات کسر گردیده سپس نسبت به بخشودگی یا وصول جرایم مالیاتی قابل بخشش مازاد، بررسی و اتخاذ تصمیم شود.

ضمناً مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور مجازند تمام یا بخشی از اختیارات موضوع تفویض اختیار مزبور را به معاونان مدیریت ها و روسای امور مالیاتی ذیربط تفویض نمایند.

سیدکامل تقوی نژاد

رئیس کل
سازمان امور مالیاتی کشور