باتوجه به قطعی شدن عدم دسترسی به تلگرام

لینک کانال سندیکا در برنامه سروش تقدیم می گردد.

https://sapp.ir/sandika

 

سندیکا در برنامه اینستاگرام

https://www.instagram.com/sandika.ir