عباس هنجنی باقری کارشناس بررسی اقتصادی سندیکا

دستورالعمل ابلاغی باید اجرا شود

تصمیمی به اصلاح روش قیمت پایه نداریم