شرکت نورد لوله یاران،
صادرکننده نمونه کشور در سال ۱۳۹۷

امید است با استعانت از درگاه خداوندمتعال این مجموعه با محوریت اقای ابویی و پرسنل کارآمد حضور فعال تری،در بازارهای بین المللی داشته باشد.