محمد عارف تفضلی
عضو  هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران

برای ایجاد تعادل هرچه بیشتر بین بازار و دولت بهترین پیشنهاد خصوصی سازی است، آنهم به نیت چابک کردن بخش های بزرگ اقتصادی دولت تا بتواند پابه پای بخش خصوصی حرکت کند.
شرکت های عضو سندیکای لوله و پروفیل هر روز مشکلات تازه ای در تامین مواد اولیه و نقدینگی و مسایل بانکی و مالیاتی  سر راه خود می بینند که انتظار است مشکلات سریعا مرتفع گردد.

@sandika1972