Sandika.ir

یک عمود و سه نشان / #نشانک ۲

#نشانک ۲🏷دو ▫️یک عمود و سه نشان برای هیات رئیسه اتاق ایران ▫️اتاق بازرگانی با شناسایی مشکلاتِ روزِ کسب و کار و ارائه پیشنهاد کارسازِ ملی به دولتمردان،...

یادداشت ها
طراحی سایت گروه طراحی ایده