Sandika.ir

شکایت ذوب آهن از مهمان برنامه پایش

خبر یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان که در ابتدای ورودش به سمت مدیر عاملی با حاشیه های زیادی روبه رو بوده با دستوری به وکلای ذوب آهن شکایتی در دادسر...

یادداشت ها
طراحی سایت گروه طراحی ایده