نمودار ۱۲۳✅روند سالانه تولید و صادرات فولاد چین
سهم صادرات از کل تولید فولاد چین کمتر از ۱۰ درصد است.
توسعه ظرفیت های فولاد چین در جهت تامین نیازهای داخلی صنایع پایین دستی است و نه صادرات