نمودار ۱۳۷ 👇
بر اساس آمار بانک مرکزی تولید فولاد خام کشور در چهل سال اخیر بیش از ۶۰ برابر گردید