🗒نشانک ۱۲

اتاق ها ؛ تشکل ها و قوانین ترمودینامیک

✍️امیر حسین کاوه

در دوران تحصیل ۴ قانون ترمودینامیک را خواندیم‌..
و امروز یک‌ یاد آوری؛

..۰..👥   قانون صفرم (یا چهارمِ) ترمودینامیک بیان می‌کرد که اگر دو سیستم با سیستم سومی در حال تعادل گرمایی باشند، با یکدیگر همدما می‌ شوند!

…۱…🕴قانون اول :
انرژی درونی یک سیستم منزوی ثابت و پایدار است ؛ نه ازبین می رود و نه به وجود می آید‌.

… ۲…🗣  در قانون دوم تاکید می شود تمام فرآیندهای ترمودینامیکی با اتلاف انرژی و گرما مواجه هست.

…۳…👤   و قانون سوم می گوید هنگامی که انرژی یک سیستم به حداقلِ مقدار خود میل می‌کند؛  کُند شده و در دمای صفر مطلق  متوقف می شود.

📎حالا حکایت تشکل های اقتصادی و انجمن های تخصصی  کشور و اتاق های  ما هم تقریبا شامل همین وضعیت شده است:

و  به وضوح می بینیم :

..۰..👥.. چالش صفر اینکه دولت بی انرژی و بدون دمای لازم در عرصه ی اقتصاد و سیاست ظاهر شده و همین  تعادل گرمایی به اتاق ها  منتقل و سپس به تشکل ها سرایت و هم دما شده اند و بعلت دمای پایین اکثرا سرد و بی تحرک‌ شده اند!

..۱..🕴 در تطبیق با قانون اول مشکل اول  شفاف  دیده می شود هیات مدیره ها و روسای اتاق ها و هیات رییسه ها پایدار شده اند، نه  جای خود را به دیگران می دهند و نه به زایشِ نسلِ جوانِ کارآفرین توجه می کنند؛   نه به فعالان اقتصادی خارج از جمعِ  خود میدان داده می شود و نه برای جذب حداکثری کاری می شود.

..۲..🗣  طبق قانون دوم و چالش بعدی  اتلاف انرژی در داخل  تشکل ها و حتی در رقابت با دیگر تشکل ها و  بعضا بین اعضای اتاق ها به وضوح دیده می شود و در تضاد منافع و  تعارض خواسته ها بخش دولتی هم  سوء استفاده کرده و بعلت ناهمگونی خواسته ها ؛  حقوق بخش خصوصی  را بعلت چند صدایی ما،  نشنیده می گیرد.

..۳..👤   و  چالش سوم‌ تشکل ها و اتاق ها هم ناامیدی مفرط و کم شدن انرژی به سمت حداقلی شدن فعالیت ها است که این میل حداقلی عامل مضاعفی برای  رکود مطلق  و بطلان فعالیت ها  و توقف و سکون بخش خصوصی خواهد شد.

🏵سخن را کوتاه کنیم ؛
شاید برای استفاده درست تر از وضعیت موجود باید به فوریت  “دما و حجم و فشار” سیستمی اتاق ها و تشکل ها را تنظیم کرد تا
“گرما و قدرت و انرژی” لازم برای عبور از این گردنه ی خطرناک را در کوله بار خود داشته باشند.

نشانک ۷ 🔖 / هفت بالا نشین اتاق بازرگانی ایران / چهره ها بجای برنامه ها منش ها بجای روش ها

جمعه ۱۸ مردادماه ۹۸
Kaveh1395.blogfa.com