ورق سردB:
عرضه: ۱۵،۰۰۰تن
تقاضا: ۱۸،۵۰۰تن
قیمت میانگین: ۲۳۴،۸۳۸ریال