شمـاره :   ۸۰۶۴

تاریــخ : ۰۹/۱۰/۱۴۰۲

مدیریتهای محترم عامل واحدهای عضو سندیکا

باسلام و احترام، ضمن ارسال آگهی های دعوت به مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مندرج در صفحه۷ روزنامه اطلاعات مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۲ به استحضار می‌رساند برابر مصوبه هیأت مدیره محترم سندیکا، جلسه مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده سندیکا در روز شنبه سی ام دیماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۳ الی ۱۷ با دستور جلسه های آتی‌الذکر در ساختمان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران طبقه هشتم برگزار خواهد شد.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

۱- تغییر و تصویب اهداف و موضوع فعالیت؛      ۲- تغییر و تصویب آدرس؛   ۳- تغییر و تصویب اساسنامه پیشنهادی.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

 

۱-اﺳﺘﻤﺎع ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﺑﺎزرس، ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

۲- ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

۳- تعیین و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺒﻠﻎ ورودﯾﻪ و ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎل ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و تعیین تکلیف اعضاء بدهکار

۴- انتخاب هفت عضو اﺻﻠﯽ و دو ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽ البدل ﻫﯿات ﻣﺪﯾﺮه ۵- اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل برای مدت یکسال آینده

۶- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار   ۷- ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ از اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی اﺳﺖ.

توضیحات مهم :

لازمه ی حضور در مجمع و انتخابات هیأت مدیره و بازرس مستلزم ارسال مدارک از طریق پست شامل: ۱. برگه تسویه حساب حق عضویت از واحد مالی سندیکا ۲.اصل معرفی نامه ۳. تصویر کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در یکی از اتاق های بازرگانی ۵. تصویر روزنامه رسمی معتبر برای مدیران اصلی ۶.لیست بیمه ششماه گذشته مدیران میانی بعنوان نماینده می باشد.

همچنین لازم به ذکر است با توجه به محدودیت های اداره ثبت شرکت ها در ثبت صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره منتخب، مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره محترم شرکتهای عضو که تمایل به کاندیدا شدن در انتخابات هیأت مدیره را دارند، علاوه بر داشتن معرفی نامه از شرکت مربوطه جهت کاندیداتوری، می باست فاقد هرگونه محرومیت های ناشی از مشکلات مالیاتی، بانکی، بازداشت سرمایه و مسدودی دیگر باشد.

باتشکر

آنوش رحام

۸۰۶۴