مدیران عامل محترم عضو سندیکا

دعوت به حضور در نشست و نمایشگاه تخصصی “معرفی توانمندی های داخلی تولید و کاربرد انواع لوله در بخش آب کشور”
۲۱ و ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶

در محل وزارت نیرو برگزار می گردد