اهمیت نظارت بورس کالا بر نحوه عرضه مواد اولیه

 

حقیقی عضو هیات مدیره سندیکای آلومینیم گفت : جدای از اهمیت تعیین نرخ عرضه مواد اولیه در بورس کالا متناسب با نرخ جهانی و خصوصا قیمت صادراتی ، نحوه عرضه جهت جلوگیری از قیمت سازی و ایجاد رقابت کاذب بسیار مهم است
آریا صادق نیت حقیقی – عضو هیات مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران تاکید کرد :آنچه در سنوات گذشته دست مصرف کنندگان اصلی را از تامین مواد اولیه با قیمت عادلانه کوتاه نمود مهندسی عرضه با عرضه های بلوکی و ایجاد رقابت کاذب با تقاضای غیر واقعی و معاملات گاها صوری جهت ایجاد التهاب و افزایش قیمت مواد اولیه بود
بورس کالا میبایست بر نحوه ، میزان و استمرار عرضه نظارت فعال و جدی داشته باشد ، درغیر اینصورت تعیین فرمول و…. بلا اثر خواهد بود