“هیئت اندیشه ورزان بخش خصوصی”

تا اینجا مسائلی مطرح شد
انتقاداتی را بیان کردم
بسیار برایم جالب بود
در نظر خواهی تلگرامی  تعداد بسیاری از اعضا اتاق موضوعات تلنگری نوشته شده  را تایید کردند و در جواب می نوشتند:

♦️”جانا سخن از زبان ما می گویی ”

در ادامه راه با چندین نفر  اعضای هیئت رییسه اتاق ها تماس گرفتم
آنها هم با لب خندان پذیرای  تلنگرها  و انتقادات بودند
خوشبختانه برخی از اعضا هیئت رئیسه اتاق ایران  دو مورد مطرح شده در خصوص  اتاق های مشترک  و موضوع  کمیسیون ها  را پی گیری کرده بودند…

🔸این نشان می دهد اتاق بازرگانی بخش خصوصی به بلوغی رسیده که تحمل انتقادات و گوش شنوا داشته باشد همان چیزی که بدنبال آن در دولت می گردیم ؛

از یاد نمی بریم که اتاق بازرگانی بعنوان اتاق فکر بخش خصوصی ملجاء و خانه ی بخش خصوصی است که باید برای ارتقا آن زحمت کشید و در آن با تقویت جمع اندیشی راه حل های اساسی برای خروج  کشور  از روز مرگی ارائه داد.

دیروز بیان شد  لفظ پارلمان بر اتاق زیاد زیبنده نیست چون اتاق ها ماهیت قانون گذاری و نظارت قانونی بر دولت و ارکان کشور  ندارند.

💮اعضا اتاق ها با علم آموخته و تجربه ی کسب کرده ی خود بیشتر حمایت از منافع صنفی در  رقابت صحیح داخلی و خارجی و روشنگری در  مبارزه با فسادهای اداری و مشورت دهی به سه قوه  در امور بازرگانی صنعت و معدن و کشاورزی  و  کمک به حل و فصل دعاوی تجاری و تسهیل کسب و کار و پیمودن راه بهبود آن را برای خود می پسندد و آرزو دارند در مسیر منافع ملی گام بردارند.

این وظیفه افرادی است که انتخاب می شوند و نام هیئت نمایندگان بر آنها گذاشته می شود که پیشنهاد کردیم  نام این کار گروه تخصصی بخش خصوصی کشور ،
“هیئت اندیشه ورزان بخش خصوصی ” باشد

اتاق بازرگانی اگر اتاق فکر شود قوه چهارمی است که دولت ها و حتی حاکمیت ناگزیر در مراجعه به آن هستند

این هیئت نمایندگان که افتخاری و از روی علاقه  برای پیشروی اتاق ها وقت می گذارند  باید در خصوص سئوالات خود پاسخ قانع کننده نیز داشته باشند…
سئوالات زیادی که پاسخ به آنها رهگشا است
از جمله:
❔تحولی که نیازمند ساختار اتاق است و اینکه این تحول باید از کجا و چگونه  بوجود آید ؟

در تلنگر ۹ به بیان چند دسته سئوال  و سپس  به نحوه تامین بودجه و مصارف و شایسته سالاری در اتاق  می پردازیم

پ ن : مطالب صرفا برای ‌گرم شدن تنور انتخابات است امیدوارم خمیر یا سوخته نشود!

امیر حسین کاوه
۵ بهمن ۹۷