شکل دندانه ها

یکی از عوامل تعیین کننده در انجام برش و کیفیت آن ، شکل دندانه های تیغه اره HSS می باشد که در قالب نوع و زاویه آن ، دسته بندی می شود.

 

آ : نوع دندانه

 

شکل استاندارد دندانه برای برش لوله است.  BW  
بهترین شکل دندانه برای برش لوله در دستگاه های اتوماتیک است.  BR  
در برش قطعه توپر یا برش لوله های ضخیم ( > 3 میلی متر) استفاده می شود.  HZ